Du kallas härmed till årsmöte i Älvängens Båtklubb.

Tid: Måndag den 24 mars 2014, kl 19.00

Plats: Klubbhuset

Klubben bjuder på dricka, fralla/kaka.

Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast fredag 14/3 2014.

Lämnas via mail-adress styrelsen@alvangensbatklubb.se eller till föreningens

postadress, ÄBK, Box 16, 446 21 Älvängen.

OBS! Var vänlig och meddela, senast 20 mars, om du kommer,

så vi vet hur mycket fika som skall ordnas!

/Styrelsen